24. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, vyznali jsme, kým je pro nás Ježíš Kristus. Teď svého Pána a nejlepšího přítele společně prosme: [1]

 1. Pane Ježíši, daruj mír všem národům a spásu všem lidem. [2]
 2. Posiluj víru Církve, ať její modlitby jsou vyslyšeny a její díla požehnána. [3]
 3. Provázej Svatého otce na jeho cestách, ať všude ztělesňuje tvou dobrotu, pokoru a radost. [4]
 4. Nauč své následovníky chápat, co znamená sebezápor a přijetí vlastního kříže, aby na sebe ani druhé nekladli žádná zbytečná břemena. [5]
 5. Sbližuj nás s našimi odloučenými bratry, ať se jedni od druhých učíme a podporujeme se. [6]
 6. Dej pochopit dnešním lidem, že mají být nejen chytří, vzdělaní a světaznalí, ale hlavně dobří. [7]
 7. Ukaž se každému, kdo tě pokládá za někoho z minulosti, jako Pán dějin a Spasitel světa. [8]
 8. Pomáhej všem, kdo pro tebe a evangelium přijali úděl trpících služebníků. [9]
 9. Přidružuj se k putujícím v nouzi, ať zakusí tvé milosrdenství skrze pomoc bližních. [10]
 10. Veď naše (farní) společenství, ať naši víru oživují skutky a nikdy ať nejednáme bez víry. [11]
 11. Přijmi k sobě naše zemřelé, ať mají věčný domov v zemi živých. [12]

 

Slyš nás, Pane Ježíši, a dej, abychom tě za blaho Církve,

světa a lidí s důvěrou prosili a aktivně se o ně přičiňovali. [13]

Skrze tebe, našeho Pána. Amen.

 

__________________

[1]   Srov. Mk 8,27-29.

[2]   Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL (II. VAT.): Sacrosanctum Concilium, konstituce o posvátné liturgii, čl. 53.

[3]   Srov. Jak 2,14-18; Sir 36,18 (vstupní antifona).

[4]   Srov. Mk 8,29. Viz vstupní modlitba.

[5]   Srov. Mk 8,34-35; Iz 50,5-9a.

[6]   Viz II. VAT.: Unitatis redintegratio, dekret o ekumenismu, čl. 19–23.

[7]   Srov. Jak 2,14nn.

[8]   Srov. Mk 8,27-29.

[9]   Srov. tamtéž, 35; Iz 50,5nn; Ž 116,6.

[10] Srov. Mk 8,27; Ž 116,5.

[11] Srov. Jak 2,14nn.

[12] Srov. Ž 146,9.19.

[13] Srov. Jak 2,14nn.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Ježíš Nazaretský III.
Prolog

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz