29. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, přistupme k Pánu s důvěrou a prosme: Ježíši Kriste, Synu Boží, vyslyš nás. [1]

 1. Pane Ježíši, ty dáváš příklad dokonalé služby a vyzýváš k jeho následování. Pomáhej Svatému otci, biskupům, kněžím, zasvěceným osobám i laikům hlásat národům radostnou zvěst, budovat nové místní církve a pomáhat tvým nejmenším sestrám a bratřím. [2]
   
 2. Svým apoštolům jsi předpověděl, že ponesou podíl na tvém údělu a strázních. Posiluj milostivě všechny ponižované, pronásledované, vězněné, mučené a umlčované šiřitele evangelia. [3]
   
 3. Říkáš, že ti, kdo se pokládají za panovníky, tvrdě vládnou národům a velmoži dávají cítit svou moc. Dopřej národům takové vládce, kteří by péčí o obecné blaho, udržováním míru a starostí o potřebné byli pravými služebníky všech. [4]
   
 4. V tomto okamžiku na světě hladoví každý osmý člověk. Ukazuj lidem žijícím v dostatku účinné cesty, jak přispívat těm, kterým chybí základní prostředky k životu. [5]
   
 5. V současnosti je i naše vlast misijním územím. Dej, ať se z našich diecézí, farností a domovů šíří pravdivé svědectví slova a života, kterým ti získáme nové učedníky. [6]
   
 6. Tys nepřišel, aby sis nechal sloužit, ale abys sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. Odměň svou slávou zvláště ty, kdo pochopili, že naplněním života není vláda, ale služba. [7]

 

Pane Ježíši Kriste, ty sám jsi byl vyzkoušen ve všem možném jako my,

ale nikdy ses nedopustil hříchu. Měj soucit s námi slabými a vyslyš naše prosby. [8]

Ty, který žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 10,35.42a; Žid 4,16.

[2]   Srov. Mk 10,43-45. Viz II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Ad gentes, dekret o misijní činnosti církve, čl. 35–41.

[3]   Srov. Mk 10,35-40; Iz 53,10-11.

[4]   Srov. Mk 10,42-44.

[5]   Viz dosud platný statistický údaj, zveřejněný OSN v říjnu 2012. Viz PAPEŽ FRANTIŠEK: Promluva k členům nadace Banco Alimentare, 3. října 2015.

[6]   Srov. Mt 28,18-20. Srov. bl. PAVEL VI.: Evangelii nuntiandi, apoštolská exhortace z 8. prosince 1975, čl. 42, 43.

[7]   Viz Mk 10,45. Srov. tamtéž, 42-44; Žid 4,16.

[8]   Srov. Žid 4,15.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Víra, která přemáhá svět
Přednáška pronesená v Londýně 27. června 2005

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz