30. neděle v mezidobí - B / přímluvy

Jan Krbec

Sestry a bratři, všechny své naděje a radosti, smutky i úzkosti odevzdejme Pánu, prosme ho a volejme: Pane, smiluj se. [1]

  1. Žehnej, Pane, zemi Čechů, Moravanů a Slezanů, jejímu hospodářskému i duchovnímu rozkvětu, jakož i bratrskému slovenskému národu.
  2. Pomáhej svému svatému lidu jít za tebou s vírou a s očima dokořán. [2]
  3. Veď biskupy a kněze, aby se víc a víc připodobňovali tobě - slitovnému veleknězi nové smlouvy. [3]
  4. Učiň veliké věci malým a nevýznamným společenstvím, ať je naplní radost a sebevědomí. [4]
  5. Nedopusť, abychom odrazovali ty, kdo se ještě neobrátili, a bránili jim setkat se s tebou. [5]
  6. Dopřej duchovně osleplým, aby se k tobě vrátili a jejich víra je zachránila. [6]
  7. Ochraňuj ženy v naději, ať přivedou na svět zdravé děti a stanou se dobrými matkami. [7]
  8. Změň úděl smutných, neduživých a sociálně vyloučených, jako ses smiloval nad slepým žebrákem Bartimaiem. [8]
  9. Dej naší farní rodině, ať vidíme sebe, svět a lidi kolem nás očima víry, plnýma naděje a lásky. [9]
  10. Převeď duše z očistce do nebeské slávy, ať tě vidí tváří v tvář a navěky se radují. [10]

 

Buď nám milostiv, Pane Ježíši, ať nezapomínáme, že i nás

se den co den ptáš: Co chceš, abych pro tebe udělal? [11]

Neboť ty žiješ a vládneš na věky věků. Amen.

 

 

________________________

[1]   Srov. Mk 10,47.48. Srov. II. VATIKÁNSKÝ KONCIL: Gaudium et spes, pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, čl. 1.

[2]   Srov. Mk 10,51-52; Jer 31,7-9.

[3]   Srov. Žid 5,1-6.

[4]   Srov. Ž 126,2-3.

[5]   Srov. Mk 10,46-48.

[6]   Srov. tamtéž, 52b.

[7]   Srov. Jer 31,8.

[8]   Srov. Ž 126,4; Mk 10,46-52.

[9]   Srov. Mk 10,51. Viz vstupní modlitba.

[10] Srov. Mk 10,51b; Ž 126,4.3; Jer 31,7nn.

[11] Viz Mk 10,51a. Srov. tamtéž, 47.48.

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Poselství k zakončení II. V...
Práce, která čeká na Církev po zakončení koncilu, je tak těžká a rozsáhlá, že...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz