06. neděle v mezidobí - A / přímluvy

Jan Krbec

V Duchu svatém, který zkoumá všechno, i hlubiny Boží, prosme našeho společného Otce. [1]

1.    Veď svoje služebníky a všechny věřící, ať jsou zbožní a žijí důsledně podle tvých přikázání. [2] 

2.    Těm, kdo se zavázali žít podle evangelních rad, dej, aby ti přese všechna úskalí zůstali věrní. [3]

       - Povzbuzuj křesťanské manžele, osoby zasnoubené i svobodné, ať usilují o čistotu odpovídající jejich stavu. [4]

3.    Prosíme za obrácení nevěřících i těch, kdo věří, avšak jednají, jak bys nebyl. [5]

4.    Žehnej mocným světa, ať moudře řídí svěřené národy; nehledají záminky k rozmíškám ani válkám. [6]

       - Uč lidské děti, aby podle tvé vůle a Ježíšova vzoru odpouštěly všem, kdo ublížili a zranili. [7]

5.    Usmíření a obnovení společenství lásky vyprošujeme manželstvím narušeným nevěrami. [8]

       - Tvému milosrdenství svěřujeme ty, kdo opustili manželské soužití, řeholní život či kněžskou službu.

6.    Pomáhej nám držet dané slovo, ukvapeně neslibovat, žít v pravdě a tak ukazovat, že jsme Kristovi. [9]

7.    Naši drazí na věčnosti kéž poznají, co všechno jsi připravil těm, kdo tě milují. [10]

 

Všemohoucí Bože, který všechno znáš a vidíš,

shlédni milostivě na nás a přijmi naše prosby. [11]

Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 

 

________________________

[[1]] Srov. 1 Kor 2,10.

[2] Srov. Ž 119, 1-2.4-5.17-18.33-34; Sir 15,16-21.

[3] Srov. Mt 5,33; Sir 15,16a.

[4] Srov. Mt 5,27-28. Srov. Katechismus katolické církve, čl. 2349.   

[5] Srov. Sir 15,20.

[6] Srov. 1 Kor 2,6-8.

[7] Srov. Mt 5,21-26; 6,9-13; Lk 11,2-4; 23,34.

[8] Srov. Mt 5,27-28.31-32.

[9] Srov. tamtéž, vv. 33-37; Jan 8,44.

[10] Srov. 1 Kor 2,9.

[11] Srov. Sir 15,19-20; 1 Kor 2,10.

 

Sekce: Kázání
Štítky: Přímluvy k liturgii

[nahoru]

Náhodný tip

Zrcadlem našeho nitra je ná...
Náš způsob modlitby nám ukazuje naše nitro. Modlitba odhaluje naši důvěru nebo pocit...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz