Věcný rejstřík

Dynamický věcný i jmenný rejstřík jsme zavedli do nové verze webu pastorace.cz (v roce 2012). Ještě nějakou dobu nám ale bohužel potrvá, než se nám podaří "začistit" a sjednotit položky v databázi několika tisíc textů, které byly umístěny na webu za posledních 12 let. Prosíme tedy o trpělivost a ev. postřehy a upozornění na chyby. Děkujeme. Pro dohledání termínů které hledáte, můžete využít funkci vyhledávání, anebo věcný a jmenný rejstřík z webu vira.cz.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

P

 • Pán
 • papež - viz apoštol, kněz, hierarchie
 • Papež František (Jorge Mario Bergoglio) - Papež František (* 17.12.1936) Buenos Aires, Argentina; rodným jménem Jorge Mario Bergoglio; papežem zvolen: 13. března 2013. Biskupské a papežské heslo: „Miserando atque eligendo“ („Pohlédl na něj s milosrdenstvím a vyvolil si jej.“).
 • paradoxy
 • paruzie, parusie, druhý příchod, konec světa - viz eschatologie
 • pascha
 • pasivita - viz rezignace
 • pastorace - literatura, doporučujeme k přečtení - V této rubrice vás chceme upozorňovat na vycházející odborné knihy nebo časopisy (nikoliv beletrii, nikoliv populární knihy a časopisy), které souvisí s pastorací a mohou být užitečné buď pro širší rozhled nebo jako specifická pomůcka pro určitou oblast pastorace. Uvádíme jen anotace titulů, nikoliv jejich recenze. Ty by byly také vítané - pokud někdo zašle kvalitní recenzi anotované práce, kterou neotiskuje v některém odborném časopise, můžeme jí také na těchto stránkách uveřejnit. Upozorňujeme jen, že zde jde o službu, která má napomoci v orientaci na knižním trhu z odborného hlediska, nikoliv o reklamu některému nakladatelství nebo autorovi. Odborným garantem této stránky je Mons. doc. Aleš Opatrný, Th.D. z katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
 • Pastorace (obecně)
 • pastorace.cz - Základní info o webu pastorace.cz naleznete zde
 • Pastorační péče
 • pastýř - viz apoštol, kněz, hierarchie
 • Pavel apoštol národů - Svatý Pavel - Pavel z Tarsu - apoštol národů - hebrejsky Šavel, je jedna z nejdůležitějších postav Bible (Nového Zákona). Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné své cestě proti křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a sám se obrátil na křesťanskou víru. Stal se pak naopak horlivým zvěstovatelem křesťanství a je označován jako "apoštol národů". Je počítán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s Ježíšem se osobně nesetkal. Díky jeho službě se křesťanství rozšířilo mezi pohany a stalo se světovým náboženstvím.
 • Peklo
 • peníze - viz mamon, almužna, bohatství, chudoba
 • perfekcionismus, pedantství
 • pesimismus - viz skepse
 • Petr - apoštol - Petr: nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako prvnímu, zemřel r. 64 v Římě mučednickou smrtí. Petr se původně jmenoval Šimon, byl ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a následoval ho. Ježíš řekl k Šimonovi: "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou církev" (evangelium sv. Matouše 16,18). Tato slova ze Šimona učinila Petra (řecké slovo petra znamená "skála") a později první hlavu církve. Byl prvním papežem. Už brzy měl Petr jako horlivý kazatel v Jeruzalémě významné postavení. Vícekrát podnikl misijní cesty; zvláště úspěšný byl přitom v Malé Asii a Antiochii. V otázce obrácení pohanů měl spor s Pavlem. Také v hlavním městě Římě chtěl Petr hlásat slovo Kristovo. Císař Nero však ho dal zatknout a odsoudil ho k smrti. Na vlastní přání byl Petr přibit na kříž hlavou dolů. Katolická církev slaví jeho památku společně se sv. Pavlem 29. června. 22.2. se pak slaví svátek Stolec svatého Petra, který připomíná úlohu biskupa a papeže v životě církve. Tělesné pozůstatky svatého Petra jsou uloženy v chrámě sv. Petra v Římě. Jeho atributy jsou kříž a klíče.
 • Písmo svaté - v hesle Boží slovo
 • pláč - viz slzy
 • plevel, koukol
 • plnost
 • plod, plody - viz ovoce
 • pluralita, mnohost, různost - viz rozdílnost, polarita, jednota, uniformita, církev
 • podstata
 • Poezie
 • pohled - Pohleďte k Bohu, ať se rozveselíte z žalmu Žl 34 (33)
  Mějme oči upřeny na Ježíše: od něho naše víra pochází a on ji vede k dokonalosti. (Žid 12,2)
 • pohostinnost
 • pohřeb
 • pohyb
 • pochopení - viz vcítění, empatie
 • pochybnosti
 • Pojďte ke mně všichni... (Mt 11,28-30) - „Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Ježíš; Mt 11,28-30)
 • Pokání, obrácení
 • poklad
 • Pokoj -
  Ježíš praví: "Pokoj vám zanechávám,
  svůj pokoj vám dávám;
  ne jako dává svět, já vám dávám.
  Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí!"
  (Jan 14, 25-27)

  Sám Pán pokoje
  vždycky a ve všem. (2 Tes 3,16)
 • Pokora
 • pokrm, jídlo
 • pokrytectví
 • Pokušení
 • politika -
 • Pomazání nemocných
 • pomíjivost
 • pomluvy, klepy, klevety - Ani dobrý úmysl neospravedlňuje pomlouvání. (srov. KKC 1753)
  Kdo nenávidí klevety, zakusí méně zla. (Sírachovec 19:6)
  Ne co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. (Mt 15:11)
 • Pomůcky, přípravy, katecheze
 • porovnávání, srovnávání, poměřování
 • Poslání
 • Poslušnost
 • Postní doba

[nahoru]

Náhodný tip

Barvy lásky
Manželství a krása Boží

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz