Věcný rejstřík

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

aktivismus, workholismus

Téma aktivismus na webu vira.cz

 • Bezduchých akcí a činů bylo již dost. Advent nebo aktivity? (clanek) - Adventní příprava na Vánoce může být provázena množstvím aktivit. Nesmíme ale zapomenout, že v aktivitách samých není skryta podstata přípravy. Nikdo se nemůže připravit na setkání s Kristem jinak, než v Duchu svatém.
 • Důkladný úklid - modlitba (tematickeTexty)
 • Jak jsem zpovědníka žádal o zproštění od modlitby (clanek) - V mém životě nastalo období, kdy jsem neměl čas na osobní modlitbu. Byl jsem farářem a měl jsem mnoho povinností a spoustu práce. Vypravil jsem se tedy za svým duchovním vůdcem a otevřel jsem mu srdce.
 • Kdo se nezajímá o Boží vůli, je jako parní lokomotiva (clanek) - Člověk, který se o Boží vůli pro svůj život nezajímá, se vydává v nebezpečí, že prosupí svou pozemskou pouť jako parní lokomotiva. Ta sice táhne a na chvíli po sobě zanechá i jiné výrazné stopy (produkuje totiž notný rámus a čmoud), ale její účinnost je údajně něco kolem pouhých pěti procent. Na pohyb vpřed spotřebuje jen nepatrné množství energie, zbytek jde nevyužitý do vzduchu.
 • Mnozí lidé vykonali velké věci, sami ale padli (clanek) - Mnozí lidé vykonali velké skutky, učinili nemálo divů a přivedli řadu lidí k Bohu, protože jejich skutky vyvolávaly úžas. Posléze ale právě ti, kteří zachránili tolik ostatních, sami padli.
 • Pokud se nemodlíme, zavíráme Pánu dveře, aby nemohl nic dělat (Papež František) (clanek) - Marta pracovala, ale nemodlila se. Prvním úkolem v životě je modlitba. Ne však papouškování.
 • Práce a služba se mohou stát falešným cílem (clanek) - Člověk se mnohdy nechá strhnout naléhavými potřebami a opomene to, co je opravdu důležité. Toto nebezpečí číhá na každém kroku. 
 • Prvotní církev v první řadě neanalyzovala situaci, ale modlila se... (Benedikt XVI.) (tematickeTexty)
 • Přepracovanost a modlitba (tematickeTexty)
 • Ten, kdo vede druhé, ať nepohrdá ubohostí ostatních (clanek) - Ten, kdo vede druhé, ať je všem nablízku svým slitováním a ať se více než ostatní věnuje kontemplaci,ať nepohrdá ubohostí svých bližních, a když se k nim sklání, ať neopomíjí upínat svůj zrak k nebi.
 • Věnuji moře času přípravě pastoračních strategií, ale modlitbou ´ztrácím´ jen málo času? (clanek) - Abychom mohli evangelizovat,  musíme se modlit,  především modlit.
 • ´Každá pasivita je beze smyslu´ (clanek) - V knize "Hovory s Hitlerem" stojí, že "každá pasivita je beze smyslu". A tak je ve tváři moderního člověka, který uctívá aktivnost jako modlu, charakteristickým rysem neustálé napětí a přepětí.
 • Aktivističtí vnějškoví reformisté (clanek) - Hledání reformy může snadno sklouznout k vnějšímu aktivismu, jestliže ti, kdo ji prosazují, nevedou pravý duchovní život a jestliže pohnutky jejich jednání neobstojí ve světle víry.
 • Býváme nervózní, když se ztišíme k modlitbě… (clanek) - Zdá se nám, že nemáme čas na nic, rozhodně ne ten, který bychom právě potřebovali. Býváme nervózní, kdykoliv se ztišíme k modlitbě, protože máme pocit, že by bylo třeba dělat cokoli jiného. Ale nakonec se nám čas drobí pod rukama: děláme pořád něco, ale nemáme pocit, že by náš čas byl naplněný…  
 • Co bych z toho měl? Rybář a podnikatel (tematickeTexty)
 • Duch svatý uzdravuje ze stresu a z rutiny (clanek) - Skrze dary Ducha svatého se život křesťana uzdravuje ze dvou smrtelných nemocí: ze stresu a z rutiny... Stres a nuda jsou v podstatě nevědomou podobou rezignace, vyjadřují plíživou beznaděj: "Musím vždycky všechno udělat sám."
 • Kdo se modlí, nemarní čas (clanek) - Kdo se modlí, nemarní svůj čas, i když se daná situace jeví jako naléhavá a všechno nasvědčuje tomu, že je nutno výhradně jednat.  
 • Kdo z nás není někdy přetížen ?! (clanek) - Protože se ve své práci mnohdy snažíme přehnaně seberealizovat, jsme přetíženi. Kdybychom jednoduše konali práci jako svůj úkol, kvůli službě - ne kvůli uznání, pak bychom byli méně křečovití a urputní a přitom mohli pracovat neméně nebo dokonce více a efektivněji.
 • Marta a Marie (tematickeTexty)
 • Nedat se zavalit prací (clanek) - Horečná činnost je jedním z velkých soužení moderního světa. Člověk má příliš co dělat a chtěl by udělat vše. Protože na to nemá dost času, spěchá, běží, nervuje se, je vydrážděn, propadá malomyslnosti, ztrácí odvahu a nakonec se stává nesnesitelným.
 • Neztratit podstatné kvůli věcičkám nulové hodnoty... (clanek) - Je mnoho těch, kdo se sice zřekli nesmírného množství zlata, ale rozrušují se kvůli psacímu náčiní. Kvůli lásce ke Kristu dokázali opustit veliké věci, přesto se ale nechali spoutat těmi nejbanálnějšími záležitostmi.
 • Papež František o modlitbě Jana Pavla II. (tematickeTexty)
 • Pastorační plány na úkor modlitby? (clanek) - Když na první křesťany doléhá pronásledování, vytrvale se modlí.
 • Poslanec v nebi - boží a lidské plány (tematickeTexty)
 • Předznamenání nového papeže Františka (clanek) - Slovo předznamenání znamená ve světě hudby to, v jaké tónině bude následující skladba znít, podle jakých zákonitostí se bude řídit. Nový papež František na počátku své „skladby“ učinil předznamenání hned několik. Jedno z nich je ale snad asi nejdůležitější.
 • S Tóbitem nebylo k vydržení (clanek) - Biblický Tóbit sice „konal spravedlivé skutky“, ale byl tak zaslepený, že kromě sebe neviděl nikoho jiného. A byl tak „dokonalý“, že s ním nebylo k vydržení. Naštěstí i z tohoto vede cesta ven…
 • Sami jsme bezmocní (clanek) - "Beze mne nemůžete činit nic", prohlašuje Ježíš (Jan 15,5). Chce tím říct, že bez něj nelze vykonat nic podstatného, co by mělo trvalejší charakter. Vnější a povrchní věci zvládáme poměrně snadno: pracujeme, jíme a spíme, aniž potřebujeme nějakou zvláštní pomoc od Boha. 
 • V srdci každého z nás je bolest a hněv (clanek) - Zastavme se a zaposlouchejme se do toho, co říká naše vlastní srdce. Dotkneme se tak možná mnoha bolestí i spousty hněvu. Možná se dotkneme také osamělosti a mučivé úzkosti... Pak ale můžeme zaslechnout i cosi, co je ukryto ještě hlouběji.
 • Zpomal a dělej jen to, co ti řeknu (tematickeTexty)
 • Životně nezbytné přikázání (clanek) -   Z dopisu převora René Voillauma Malým bratřím: Na tomto místě bych Vám rád připomněl velké přikázání dodržovat klid pravidelně jednou týdně - přikázání, které Bůh uložil lidem od vzniku světa: odpočinek sedmého dne je tak podstatným rytmem, že Boží tvorové jím byli formováni od okamžiku svého probuzení. Nepociťujeme, že zde jde o zvlášť důležité a závažné přikázání? Kdo ho překročil, byl potrestán smrtí, jako by spáchal zločin přímo proti životu.
 • 14. neděle v mezidobí / Hledají se …notoricky vyčerpaní (kazani) - Je to paradoxní. Kristus říká "pojďte ke mně a přijměte mé slovo, a tak najdete odpočinek", a my často nechceme přicházet ke Kristu právě proto, že jsme unavení a nemáme sílu brát na sebe další závazky. Máme totiž za to, že Kristovo slovo je především dalším úkolem. A jsme-li už dost vyčerpaní ze svých povinností, jak se zmobilizovat a naslouchat dalším nárokům? Lepší se "vyhnout" evangeliu, otevřít spíš počítač, mobil, noviny či nějakou odpočinkovou knihu … Bohužel za tímto postojem se někdy ukrývá představa, že evangelium je dalším břemenem (a těch máme přece jen dost!), ne oázou v palčivém horku všedního dne.
 • Bez volných chvil je člověk neúplný (clanek) - Volný čas znamená být volný od toho "něco muset", od výkonnosti a něčích požadavků, volný od toho, být neustále ve střehu a k dispozici jak to bývá v zaměstnání, volný od tlaku různých úkolů, či nadřízeného. Je to "přijití k sobě", "přebývání u sebe a se sebou". Je to opak rozptýlení a neustálého odvádění pozornosti. Je dobré ve volných chvílích na svou duši, která zůstala někde ve světě hektiky, povinností a plánování, počkat a "nechat ji k sobě přijít". Volný čas je jednou cest k sobě samému, do svého nitra...
 • Falešná jednota křesťanů? (clanek) - V Písmu čteme i o falešné jednotě, kdy se lidé semkli ve své ctižádosti a svévolnosti. Např. text o stavbě babylonské věže: „Celá země byla jednotná v řeči i v činech. …  Tu si řekli vespolek: ‘Nuže, vybudujme si město a věž, jejíž vrchol bude v nebi. Tak si učiníme jméno a nebudeme rozptýleni po celé zemi’…“ (Gn 11,1-4). Společenství se svorně, ale svévolně pro něco rozhodlo – a rozhodlo se špatně.
 • Ježíš oceňuje práci. Ale ví také o nebezpečích, která ji provázejí (tematickeTexty)
 • Kam vlastně spěchám? (tematickeTexty)
 • Každý má svůj rytmus, aneb shon je násilím (clanek) - Shon je násilím. Každý člověk má svůj přirozený rytmus. Toužíme-li se harmonicky rozvíjet, je důležité, abychom se tomuto tempu přizpůsobili. Dozajista se tu a tam octneme v situaci, kdy ho budeme nuceni zvýšit. Za normálních okolností bychom však měli být ke svému přirozenému rytmu vnímaví.
 • Malé černé autíčko - co je víc? (tematickeTexty)
 • Maria mluví a myslí na základě Božího slova (clanek) - Maria mluví a myslí na základě Božího slova. Boží slovo se stává jejím slovem a její slovo se zase rodí ze slova Božího. Tak se mimo jiné projevuje, že její myšlenky jsou v harmonii s Božím myšlením, že její vůle je v jednotě s vůlí Boží.
 • Máš na starosti péči o duše? Nezanedbávej přitom péči o sebe... (clanek) - Jsme jistě všichni slabí, to připouštím. Ale Pán Bůh nám dává prostředky, které nám snadno přinesou pomoc, stojíme-li o to. 
 • Mít před očima evangelium, nikoli televizi (papež František) (tematickeTexty)
 • Náš život se může stát plodným, jako byl život Mariin (clanek) - Aneb: každý z nás může být plný Boha... Maria otevřela Bohu svůj život docela. Ne v upachtěné supervýkonnosti, ale v bezmezné důvěře. Musela naplnit úkoly a povinnosti chudé palestinské dívky a později matky. Ale v tom všem a nad to všechno byla Boží. Plná milosti, Dívka Páně, která nechtěla nic, než aby se jí stalo podle jeho slova.
 • Naše osobní dějiny jsou dějinami Boží lásky k nám (papež František) (clanek) - Když se modlíme, nezapomínejme na svoji minulost...
 • Neshody existovaly již v prvotní církvi (clanek) - Problémy nelze řešit tím, že se dělá jako by neexistovaly
 • Než Boží slovo zvěstujeme, musíme ho sníst (clanek) - Při zvěstování Božího slova se vystavuješ velkému riziku vnitřního vyčerpání. Vládnout slovem patřilo odpradávna k nejdůležitějším nástrojům okouzlení a podřizování si druhých. Jde ale i o cestu k pokoře, protože Boží slovo tě neustále soudí. 
 • Odkud se u Ježíše bere náklonnost k rybářům? (clanek) - V povolání rybáře neexistuje pevný a předvídatelný vztah mezi námahou a výsledkem. Rybáři mohou pracovat celou noc marně. V jejich životě je spousta prostoru pro naději.
 • Okamžiky uvolnění v nabitých dnech (clanek) - Udržet si odstup Když jsem byl naplno zapojen do své práce, čerpal jsem své síly tím, že jsem se snažil udržet si odstup od všeho, co jsem během dne slyšel a viděl.
 • Pane, dej, abychom nezpychli proto, žes nám dal své požehnání… (clanek) - Pane, učiň nás lidmi důvěry, protože když do tebe vkládáme svou naději, osvobozuje nás to od tísně vycházející z obav, že všechno závisí jen a jen na nás a že to prostě nedokážeme.
 • Prubířským kamenem našeho duchovního života je všední den (clanek) - Dobře řídit sám sebe je předpokladem schopnosti řídit druhé. Jedině to, co jsem si vyzkoušel na sobě a co na sobě úspěšně uplatňuji, mohu věrohodně předávat dál. A i když sami nepracujeme v řídící roli, měli bychom si dokázat uspořádat život a vést sebe samé. Nakládání s časem se projevuje tady a teď.
 • Respektování vlastních hranic ve službě bližnímu... (clanek) - Miluj bližního – NE VÍCE NEŽ SEBE...
 • Trpělivost je umění žít s tím, co je ještě nehotové (clanek) - Trpělivost nám umožňuje nepodléhat beznaději a nenechat se v soužení a těžkostech přemoci malomyslností. Trpělivost se stává i schopností podpírat druhé a nést s nimi jejich životní příběh.
 • Návrat ke Kristu - obnovené úsilí zasvěceného života ve 3. tisíciletí (19.5.2002) část 3. a 4. + poznámky (tematickeTexty)

Sekce: Věcný rejstřík   |   Tisk   |   Poslat odkaz známému

[nahoru]

Náhodný tip

Jednotlivec i církev potřeb...
Bůh si přeje, abychom „nesli dobré ovoce“, proto své ratolesti i čistí...

Mapa webu  |  NETservis s.r.o. © 2021

© 2000 - 2017 Pastorace.cz